Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu kwietniu 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 964 mg/l

dla jonów SO4 - 395,0 mg/l

dla zawiesiny - 13 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.04.2020 r. wynosiła 863 880 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 91 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w kwietniu 2020 r.